GDAŃSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

Smaller Default Larger

Ogłoszenie

            Prezydent Miasta Gdańska i Gdańskie Towarzystwo Naukowe zawiadamiają, że zamierzają po raz czterdziesty drugi przyznać pięć równorzędnych, dorocznych nagród młodym pracownikom nauki za prace naukowe ukończone lub opublikowane do końca 2020 roku, z zakresu dziedzin odpowiadających poszczególnym Wydziałom Towarzystwa:

Wydział I          - Nauk Społecznych i Humanistycznych

Wydział II         - Nauk Biologicznych i Medycznych

Wydział III        - Nauk Matematyczno-Fizyczno-Chemicznych

Wydział IV        - Nauk Technicznych

Wydział V         - Nauk o Ziemi

Pisemne wnioski o przyznanie nagrody w jednej z wyżej wymienionych dziedzin nauki, zawierające nazwę wydziału GTN, na którym mają one być rozpatrywane, mogą składać członkowie Gdańskiego Towarzystwa Naukowego oraz osoby pełniące funkcje kierownicze w uczelniach lub instytucjach naukowych mających swoją siedzibę na terenie miasta Gdańska. Wnioski prosimy składać w Biurze Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (ul. Bielańska 5, pokój 41, 80-851 Gdańsk) w terminie do 14 grudnia 2020 roku osobiście lub pocztą (liczy się data stempla pocztowego).

 

 

Komisja Nagród GTN rozpatrywać będzie wyłącznie wnioski sporządzone zgodnie z regulaminem przyznawania nagród, zawierające następujące załączniki:

      Jeden egzemplarz publikacji lub jej maszynopis (wraz z zaświadczeniem w przypadku przyjęcia jej do druku) będącej podstawą wniosku o wyróżnienie w 2020 r. Warunkiem zgłoszenia rozprawy doktorskiej jest zakończenie w podanym wyżej terminie przewodu doktorskiego. W przypadku zgłoszenia dorobku naukowego, obejmującego prace wykonane w roku 2020 i w latach poprzednich, wymaga się, aby co najmniej jedna publikacja kandydata, stanowiąca istotną część tego dorobku, ukazała się lub została przyjęta do druku w 2020r.

      Dwie recenzje zgłaszanego do nagrody dorobku naukowego (publikacje, osiągnięcia w zespołowych pracach naukowo-badawczych, konstrukcyjnych i projektowych) opracowane przez profesorów lub doktorów habilitowanych stosownej specjalności, zawierające jego merytoryczną ocenę. W przypadku zgłoszenia do nagrody rozprawy doktorskiej oprócz recenzji z przewodu doktorskiego należy dołączyć co najmniej jedną dodatkową opinię opracowaną przez profesora lub doktora habilitowanego odpowiedniej specjalności niebędącego promotorem rozprawy, uzasadniającą celowość wyróżnienia zgłoszonego doktoratu.

      Informacje o kandydacie: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, PESEL, miejsce pracy, dotychczasowy dorobek naukowy.

      Streszczenie zgłoszonej pracy (do dwóch stron maszynopisu) podpisane przez kandydata do nagrody.

 

     Wnioski, wraz z załącznikami (oprócz pozycji książkowych i innych ogólnie niedostępnych publikacji), należy składać w postaci cyfrowej i papierowej.

    Do nagród mogą być zgłaszane samodzielne prace naukowe lub prace zespołowe, w których wyodrębniony został indywidualny wkład kandydata do nagrody (potwierdzony przez współautorów) pod warunkiem, że kandydat spełnia wymóg §4 regulaminu przyznawania nagród, który brzmi: "Nagrody GTN przyznaje się osobom, które do końca roku kalendarzowego, za który przyznawane są nagrody nie przekroczyły 35 roku życia".

 

Laureaci konkursu, w terminie 1 miesiąca po uzyskaniu informacji, że zostali laureatami nagrody, dostarczają do biura GTN (w formie elektronicznej), zdjęcie oraz krótką notatkę biograficzną (do połowy strony A4 maszynopisu) – celem zamieszczenia ich na stronie internetowej GTN.

 

Pełna treść ogłoszenie tutaj.