GDAŃSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

Smaller Default Larger

Zaproszenie

Zaproszenie

Gdańskie Towarzystwo Naukowe

uprzejmie zaprasza na

WALNE ZEBRANIE
SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

które odbędzie się w czwartek, dnia 12 maja 2016 roku,

w pierwszym terminie - o godz. 14:45,
w drugim terminie - o godz. 15:00,

w budynku Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Bielańskiej 5, sala 55, I piętro

 

PORZĄDEK OBRAD

Część I – otwarta

1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku obrad
2. Odczyt: dr inż. Sławomir Jerzy AMBROZIAK Modelowanie tłumienia propagacyjnego w radiowych sieciach pracujących w obrębie ciała ludzkiego
3. Wręczenie dyplomów laureatom nagród naukowych GTN za rok 2015

Część II – sprawozdawczo-wyborcza

1. Wybór Przewodniczącego i dwóch Sekretarzy Zebrania,
2. Przyjęcie protokołu Walnego Zebrania GTN z dnia 21 maja 2015 roku (protokół do wglądu w Biurze GTN),
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gdańskiego Towarzystwa Naukowego
4. Sprawozdanie Zarządu za rok 2015 (tekst do wglądu w Biurze GTN),
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej (protokół z kontroli do wglądu w Biurze GTN),
6. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
7. Przyjęcie sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
8. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
9. Wybory Prezesa oraz członków: Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Honorowego
10.Wolne wnioski

Pełna treść ogłoszenia