Działalność naukowa Towarzystwa prowadzona jest przez Wydziały i Komisje.

W Towarzystwie działają Wydziały:

 

Działalność poszczególnych Wydziałów opiera się na regulaminach zatwierdzonych przez Zarząd Towarzystwa.

Do zakresu działalności Wydziału należy w szczególności:

W miarę potrzeby mogą być powoływane przez Zarząd Towarzystwa i Prezydia Wydziałów stałe lub doraźne komisje do wykonania określonych zadań.

Przedmiotem działalności naukowej stałych Komisji mogą być między innymi wykłady, odczyty, referaty, komunikaty oraz dyskusje nad nimi, jak również inne prace naukowe i badawcze. Prezydium Komisji w osobach przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza wybierają na okres trzech lat członkowie danej komisji w glosowaniu tajnym. Działalność stałych Komisji opiera się na regulaminach zatwierdzonych przez Zarząd Towarzystwa.